Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) nustato ir apibrėžia pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo principus. Privatumo politika yra skirta asmenims, kurie naudojasi Audito UAB „In salvo“ paslaugomis arba lankosi interneto svetainėje www.insalvo.lt

SĄVOKOS

Duomenų valdytojas – Audito UAB „In salvo“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 135687548, buveinės adresas: Gedimino g. 47, Kaunas, el. paštas: info@insalvo.lt. Duomenų valdytojas yra juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones

Duomenų subjektas – bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kurio duomenis tvarko Bendrovė. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Bendrovės veiklą ir/ar lankantis, naudojant, naršant Bendrovės interneto svetainėje www.insalvo.lt. Bendrovė užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.

Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis asmuo, Bendrovės įgaliotas tvarkytis asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti įstatymuose ar kituose teisės aktuose.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatinėmis arba neautomatinėmis priemonėmis su Asmens duomenimis ar Asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdų sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Duomenų teikimas – Asmens duomenų atskleidimas, perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse).

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Bendrovė tvarko duomenų subjekto duomenis, kuriuos jis savanoriškai pateikia, prieš įsigydamas paslaugas iš Bendrovės, susitikimo metu, elektroniniu paštu, registruotu paštu, telefonu, tiesiogiai atvykus į Bendrovės buveinę, interneto svetainėje ar bet kokiu kitu būdu. Asmens duomenys gali būti gaunami iš kitų duomenų teikėjų. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kai užsako ir (ar) naudojasi paslaugomis, lankosi ar naršo svetainėje.

Bendrovė įgyvendina tinkamas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi asmens duomenys ir kita duomenų subjekto pateikta informacija laikoma konfidencialia.

Bendrovė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

BENDROVĖS TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR JŲ TVARKYMO TIKSLAI

Audito UAB „In salvo“ asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

  • susisiekimas su Bendrove, naudojantis interneto svetaine, interneto svetainėje nurodytais elektroninio pašto adresais (vardas, pavardė (jei nurodoma), elektroninio pašto adresas);
  • audito paslaugų teikimas (atrankos būdu atrinkti duomenys audito procedūroms atlikti, kliento naudoti mokesčiams apskaičiuoti, tame tarpe vardas, pavardė, asmens kodas, darbo užmokestis, mokesčiai, įmokos, gyvenamoji vieta, atsiskaitomųjų sąskaitų numeriai);
  • apskaitos paslaugų teikimas (vardas, pavardė, asmens kodas, asmens tapatybės dokumento duomenys, gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, atsiskaitomųjų sąskaitų numeriai, duomenys, reikalingi apskaičiuoti mokesčiams ir socialinio draudimo įmokoms);
  • konsultacijos dėl metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos pildymo, fizinio asmens (šeimos) nekilnojamo turto mokesčio deklaracijos pildymo, metinės pajamų deklaracijos pildymo (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietės pavadinimas, pajamos, išlaidos, turtas, suteiktos paskolos, gautos paskolos, šeimyninė padėtis, banko sąskaitos numeris ir kiti duomenys, reikalingi tinkamam deklaracijų užpildymui ir pateikimui).

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Duomenų subjekto teises nustato Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Reglamentas bei kiti teisės aktai.

Duomenų subjektas turi šias pagrindines teises:

  • žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • reikalauti ištaisyti ar sustabdyti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
  • reikalauti teisės būti pamirštam įgyvendinimo, t. y. Bendrovės tvarkomų duomenų subjekto duomenų sunaikinimo;
  • nesutikti, kad būtų tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys;
  • teisę į duomenų perkeliamumą. Bendrovė turi susisteminti ir atlikti duomenų subjekto reikalaujamą perkeliamumo veiksmą. Perkeliami tik tie duomenys, kuriuos duomenų subjektas ar įstatyminis duomenų subjekto atstovas sutarties ar savanoriško pateikimo pagrindais pateikė Bendrovei, ir tik tokia forma, kokia juos duomenų subjektas ar įstatyminis duomenų subjekto atstovas pateikė Bendrovei. Perkeliamumo pareiga turi būti įvykdyta per 1 mėnesį nuo duomenų subjekto rašytinio pareikalavimo dienos;
  • susipažinti su savo asmens duomenimis, pateikus Bendrovei arba duomenų tvarkytojui asmens tapatybės dokumentą arba elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymu, taip pat gauti dokumentų, kuriame yra jo asmens duomenys, kopiją, bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami.

Duomenų subjektas, pateikęs Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams ir duomenų tvarkytojams teikiami ir buvo teikti bent per pastaruosius 1 metus.

Gavęs paklausimą iš duomenų subjekto dėl jo asmens duomenų tvarkymo, Bendrovės vadovas ar jo įgaliotas asmuo, atsako duomenų subjektui, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikia jam prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos. Bendrovė atsakymą duomenų subjektui pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas paklausimas, nebent duomenų subjekto paklausime yra išreikštas pageidavimas informaciją gauti kitu būdu. Bendrovė duomenis duomenų subjektui teikia neatlygintinai kartą per kalendorinius metus. Teikdama duomenis atlygintinai, Bendrovė vadovaujasi teisės aktų nustatyta duomenų teikimo atlyginimo tvarka.

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

Bendrovė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

Bendrovė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Bendrovei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Bendrovės duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Bendrovė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

Bendrovė taip pat gali teikti Klientų duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

SLAPUKAI

Siekiant pagerinti lankymąsi, naudojami slapukai (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą svetainėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir teikiamas paslaugas.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Duomenų subjektas, naudodamasis interneto svetaine, bei perduodamas Bendrovei asmens duomenis, patvirtina, kad: atidžiai perskaitė šią Privatumo politiką, supranta jos nuostatas, sutinka su šia Privatumo politika ir sutinka jos laikytis. Jeigu duomenų subjektas nesutinka laikytis šios Privatumo politikos, prašome nesinaudoti Bendrovės paslaugomis ir nenaršyti svetainėje www.insalvo.lt.

Plėtojant ir tobulinant Bendrovės veiklą, Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką apie tai paskelbdama interneto svetainėje www.insalvo.lt. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje dienos.

Dėl privatumo politikos ar papildomų klausimų susisiekti el. paštu: info@insalvo.lt.